சீனக்கவிஞர் கு மோரோவின் தேவதைகள்: கவிதைத் தொகுப்பு- The Angels of the Chinese Poet K. Morovin: A Collection of Poems

சீனக்கவிஞர் கு மோரோவின் தேவதைகள்: கவிதைத் தொகுப்பு- The Angels of the Chinese Poet K. Morovin: A Collection of Poems

  • $30.00
    Unit price per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.


Book Specification

Item Code: AZG742
Author: K. Chidambaram
Publisher: International Institute of Tamil Studies, Chennai
Language: ENGLISH TEXT WITH TAMIL TRANSLATION
Edition: 2014
ISBN: 9788192535951
Pages: 152
Cover: PAPERBACK
Other Details 8.50x5.50 inch
Weight 180 gm

Book Description

**Contents and Sample Pages**

We Also Recommend