திருவள்ளுவர் கால எழுத்தில் திருக்குறள்: Thirukkural in Thiruvalluvar Period Script. (Tamil)

திருவள்ளுவர் கால எழுத்தில் திருக்குறள்: Thirukkural in Thiruvalluvar Period Script. (Tamil)

  • $38.00
    Unit price per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.


Book Specification

Item Code: UAN055
Author: Ko. Visayaragavan
Publisher: International Institute of Tamil Studies, Chennai
Language: Tamil Text with English Translation
Edition: 2018
ISBN: 9789385165498
Pages: 292
Cover: PAPERBACK
Other Details 9.50 X 7.20 inch
Weight 440 gm

Book Description

**Contents and Sample Pages**
We Also Recommend