தொல்காப்பியம் எழுத்ததிகாரம் (உரைவளம்) உயிர்மயங்கியல்- Tolkappiyam Sretdhikaram (Uraivalam) Biomechanics (Tamil)

தொல்காப்பியம் எழுத்ததிகாரம் (உரைவளம்) உயிர்மயங்கியல்- Tolkappiyam Sretdhikaram (Uraivalam) Biomechanics (Tamil)

  • $30.00
    Unit price per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.


Book Specification

Item Code: UAN094
Author: A. Sivalingan
Publisher: International Institute of Tamil Studies, Chennai
Language: Tamil and English
Edition: 2016
Pages: 248
Cover: PAPERBACK
Other Details 8.50 X 5.50 inch
Weight 280 gm

Book Description

**Contents and Sample Pages**
We Also Recommend