உலகச் செம்மொழிகள் கருத்தரங்கக் கட்டுரைகள்- World Classical Languages Seminar Papers (Tamil)

உலகச் செம்மொழிகள் கருத்தரங்கக் கட்டுரைகள்- World Classical Languages Seminar Papers (Tamil)

  • $33.00
    Unit price per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.


Book Specification

Item Code: AZG707
Author: K.A. Gunasekaran
Publisher: International Institute of Tamil Studies, Chennai
Language: ENGLISH AND TAMIL
Edition: 2011
Pages: 206
Cover: PAPERBACK
Other Details 8.50x5.50 inch
Weight 240 gm

Book Description

**Contents and Sample Pages**
We Also Recommend